Правила использования

APROBAT:

prin decizia Comitetului de Conducere al băncii

proces-verbal nr.  53  din  02.07.2024

 

 

 

REGULILE

DE UTILIZARE A SERVICIULUI DE TRANSFERURI DE BANI DE PE UN CARD PE ALT CARD

prin intermediul paginii web CLICKPAY.MD

 

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Regulile de utilizare a serviciului de transferuri de bani de pe un card pe alt card prin intermediul paginii web WWW.CLICKPAY.MD  (în continuare pe text – prezentele Reguli) reprezintă un contract-cadru sub forma unei oferte publice, în conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova şi Legii cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică nr.114 din 18.05.2012.

1.2. Pagina web www.clickpay.md este elaborat în conformitate cu Regulile Sistemelor internaționale de plăţi, iar conexiunea este protejată prin certificatul SSL. Site-ul suportă tehnologia 3D Secure, iar transferurile sunt efectuate în conformitate cu cerințele PCI DSS

1.3. Termenii, noțiunile și expresiile utilizate au semnificația celor prevăzute în Legea privind activitatea băncilor nr.202/2017, Legea cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică nr.114/2012 și în actele normative emise de Banca Națională a Moldovei în aplicarea acestora, Regulamentul cu privire la cardurile de plată, aprobat prin hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.157/2013. În sensul prezentelor Reguli, de asemenea, se utilizează următoarele noțiuni:

Prestatorul de servicii de plată – FinComBank S.A., (în continuare – Prestatorul de servicii), IDNO 1002600005347, adresa juridică str. Puşkin, 26, mun. Chişinău, Republica Moldova, e-mail: info@clickpay.md, licenţa BNM seria A MMII № 004494 din 23.01.2015. Numărul de telefon: Serviciul Call-Centru (+373 22) 26-99-99, numărul de telefon: Serviciului suport clickpay.md: (+373 22) 26- 99 - 66. Pagina web oficială: www.clickpay.md.

Autoritatea publică responsabilă de supravegherea prestatorului de servicii de plată este Banca Națională a Moldovei (în continuare BNM);

Beneficiar– persoană fizică - titulară a unui card de plată VISA / Mastercard Inc., emis de o bancă din Republica Moldova sau din străinătate, care obține mijloace bănești  pe contul de card prin intermediul paginei web www. clickpay.md un transfer de mijloace bănești de pe Card.

Card de plată (în continuare pe text – cardul) – reprezintă un purtător de informaţii standardizat prin intermediul cărora Deţinătorul acestuia are acces de la distanţă la contul de card curent, în scopul efectuării anumitor operaţiuni, prevăzute de banca emitentă a cardului.

Client/Utilizator – expeditor și/sau beneficiar în cadrul utilizării Serviciului de transferuri P2P.

Cont curent pentru operațiuni cu carduri de plată sau contul de plăți – contul deschis de către bancă titularului contului care servește pentru înregistrarea în ordinea cronologică a tuturor plăților efectuate în numerar și/sau prin virament, la/din acest cont în conformitate cu legislația în vigoare.

Deținător – clientul care este titularul unui card destinat persoanelor fizice, emis de o bancă din Republica Moldova sau de o bancă din străinătate.

Expeditor –  persoană fizică - titulară a unui card de plată VISA / Mastercard Inc., emis de o bancă din Republica Moldova sau din străinătate, care inițiază prin intermediul paginei web www.clickpay.md un transfer de mijloace bănești de pe Card.

Pagina web www.clickpay.md–  o platformă web dezvoltată de ”FinComBank” S.A. pentru a oferi clienților băncii efectuarea transferurilor bancare, inclusiv acces la funcționarul Serviciului de transfer P2P.

Limite – limite tranzacționale aferente Serviciului de transferuri P2P (numărul tranzacțiilor, suma maximă), aprobate în ordinea stabilită în ”FinComBank” S.A. și plasate pe pagina web: www.clickpay.md. sau prin intermediul aplicației mobile FinComPay pentru persoane fizice.

Serviciul de transferuri de bani de pe un card pe alt card (în continuare – serviciul de transferuri Р2Р) – serviciul furnizat persoanelor fizice – deținătorilor cardurilor de plată ale sistemelor internaționale de plăți Mastercard Inc. Și Visa Inc., care permite  efectuarea transferurilor de bani prin virament între cardurile de plată în valută națională și străină (USD/EUR) prin intermediul paginei web www.clickpay.md

            Tehnologia 3D-Secure  standardul internațional de securitate, bazat pe autentificarea personalizată a deținătorului de card şi care prevede generarea parolei dinamice pentru efectuarea operațiunilor în mediul virtual sau posibilitatea confirmării prin intermediul biometriei (FaceID, TouchID). Parola dinamică se generează la inițierea fiecărei operațiuni în mediul virtual și se expediază la numărul de telefon mobil, adresa poștei electronice a deținătorului de card, sau prin alte metode, la discreția băncii-emitente al cardului (Autentificarea 3D Secure tehnic este posibil de făcut cu confirmare prin biometrie (FaceID/TuchID), în conformitate cu regulile interne ale băncii Expeditorului).

             Tranzacţie electronică – operaţiune efectuată în formă electronică (document electronic, mesaj electronic etc.) şi protejată printr-un mecanism ce permite verificarea autenticităţii, integrităţii şi non-repudierii (imposibilităţii negării) acesteia.

1.3. Serviciul de transferuri P2P reprezintă un Serviciu de plată prestat persoanelor fizice, deținători ai cardurilor Mastercard/Visa, emise de orice prestator servicii de plată din Republica Moldova sau din străinătate, care permite efectuarea transferurilor între Carduri în regim on-line prin virament prin intermediul paginii web: www.clickpay.md.

NOTĂ: În conformitate cu regulile Sistemului de plăţi Visa Inc. nu este posibilă iniţierea transferului P2P de pe un Card Visa emis de o bancă din străinătate.

1.4. În calitate de utilizatori al Serviciului de transferuri P2P pot fi doar persoane fizice, care folosesc date în calitate de Expeditori sau Beneficiar.

NOTĂ: Tranferul este posibil de realizat doar în cazul când banca emitentă a cardului Expeditorului nu a aplicat limite suplimentare acestuia, ce ar face posibil efectuarea acestui transfer doar în limitele stabilite de banca emitentă a cardului Expeditorului.  Persoana juridică prin intermediul cardurilor bussines nu poate fi utilizator al Serviciului de transfer P2P.

1.5. Prin intermediul Serviciului de transfer P2P pot fi efectuate transferuri în valuta MDL, EUR, USD.

1.6. Serviciul de transferuri P2P este disponibil pentru Utilizatori fără necesitate de înregistrare pe pagina web: www.clickpay.md.

1.7. Acceptarea prezentelor Reguli de către Utilizatori, este confirmată prin utilizarea de către aceștia a Serviciului de transfer P2P.

1.8. Expeditorul utilizând Serviciul de transferuri P2P, confirmă faptul că a luat cunoştinţă cu prezentele Reguli, precum şi cu Tarifele şi Limitele aprobate/stabilite de bancă, este de acord cu acestea şi le acceptă. Acceptarea condițiilor de efectuare a transferurilor reprezintă, de fapt, încheierea unui contract privind prestarea serviciului de efectuare a plăților singulare. Astfel, prezentele Reguli devin operante pentru Expeditori din momentul în care aceștia inițiază orice operațiune de transfer a mijloacelor bănești, iar pentru Beneficiari din momentul ce a fost efectuat transferul în adresa lor.

1.9. Acceptare acestor Reguli se manifestă prin bifarea chenarului ,,Am luat cunoştinţă şi sunt de acord cu REGULILE DE UTILIZARE A SERVICIULUI DE TRANSFER DE BANI DE PE UN CARD PE ALT CARD " la momentul completării datelor de identificare sau datelor bancare pentru efectuarea unui transfer de bani pe pagina web a acesteia.

1.10. Serviciul de transferuri P2P permite efectuarea transferului a mijloacelor băneşti on-line, între cardurile sistemelor internaţionale de plăţi Mastercard Inc. şi Visa Inc., de pe un card emis de orice bancă din RM pe orice card din Republica Moldova sau din străinătate. Totodată, vă permite expedierea transferurilor P2P de pe cardurile MasterCard emise de băncile din străinătate pe cardurile  sistemelor de plăți Visa și Mastercard, emise de băncile din Republica Moldova în conformitate cu lista țărilor specificate în Tarifele şi limitele de utilizare a Serviciului de transferuri P2P.

1.11.  Pentru confirmarea şi expedierea spre executare a tranzacțiilor de transfer de mijloace bănești pe cardurile altor persoanelor fizice, Clientul în mod obligatoriu va introduce parola 3DS primit prin mesajul sms la telefonul mobil sau la poșta electronică înregistrată în baza de date a băncii Expeditorului, sau alte metode dacă banca emitentă dispune de asemenea instrumente de confirmare a tranzacțiilor.

Banca execută tranzacțiile electronice efectuate și va presta serviciile de transfer solicitat prin sistem numai în cazul în care:

  1. toate câmpurile tranzacției electronice sunt completate conform cerințelor sistemului;
  2. clientul dispune de mijloace bănești suficiente în conturile bancare pentru a efectua plăti şi a achita comisioane;
  3. față de Client nu sunt aplicate sechestre/restricții/suspendări, alte interdicții asupra mijloacelor bănești sau operațiuni la conturile Clientului, aplicate de autoritățile publice abilitate prin lege;
  4. toate ecranele (ca exemp.:Acorduri, Termenii și Condițiile/ Regulile) afișate pentru serviciul respectiv vor fi bifate/acceptate de către Client;
  5. alte motive legitime.

1.12. Pentru autentificarea expeditorului sunt utilizate elemente de securitate personalizate ale cardului: numărul cardului, data de expirare a cardului, codul CVC2/CVV2 precum şi factorul de identificare (parola dinamică) prin utilizarea tehnologiei 3D-Secure. În cazul în care Banca emitentă a cardului de plată al Expeditorului nu dispune de software pentru confirmarea operaţiunilor prin utilizarea tehnologiei 3D-Secure, există riscul ca transferul să nu fie efectuat cu succes.

1.13. Transferurile P2P se efectuează în regim on-line, în conformitate cu regulile sistemelor internaţionale de plăţi Mastercard Inc. și Visa Inc. La data tranzacţiei, mijloace băneşti vor fi blocate imediat pe cardul de plată al Expeditorului, ceea ce va duce la micşorarea fondurilor disponibile pe card. Totodată, timpul în care suma transferului devine disponibilă la cardul Beneficiarului, durează până la 30 de minute sau, după caz și mai mult, reieșind din reglementările băncii emitente.

1.14. Pentru efectuarea transferului, de la Expeditor se percepe un comision, în conformitate cu Tarifele şi limitele de utilizare a Serviciului de transferuri P2P, în vigoare la momentul executării transferului. Suma comisionului pentru efectuarea transferului este convertită în valuta transferului la cursul comercial pentru carduri ”FinComBank” S.A. în ziua transferului. Banca Beneficiarului poate percepe un comision pentru alimentarea cardului Beneficiarului în cadrul transferului P2P, în conformitate cu procedurile sale interne.

1.15. În cazul în care valuta transferului nu coincide cu valuta contului Expeditorului şi/ sau Beneficiarului, convertirea valorii transferului şi a comisionului va fi efectuată de banca emitentă a cardului Expeditorului sau Beneficiarului, în conformitate cu regulile sale interne.

1.16. Transferurile P2P sunt supuse unor restricţii, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova în domeniul reglementării valutare, precum şi a limitelor de efectuare a transferurilor în valoare, stabilită de Tarifele şi limitele de utilizare a Serviciului de transferuri P2P.

1.17. Prestatorul de servicii are dreptul, în mod unilateral, de a impune restricţii suplimentare la  sumele, valutele şi numărul de transferuri băneşti P2P, expediate către ţările de destinaţie, precum şi de a bloca transferurile P2P cu scopul executării cerințelor legislației în domeniul prevenirii spălării banilor şi finanțării terorismului.

1.18. Promtitudinea plăților nu va afecta în niciun fel obligația prestatorului de servicii  de a efectua verificările necesare în domeniul prevenirii spălării banilor şi finanțării terorismului și, după caz, de a aplica măsurile restrictive necesare sau de a acționa în alt mod, prevăzut de legislația în vigoare.

1.19. Prestatorul de servicii își rezervă dreptul unilateral, în temeiul legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului să restricționeze serviciile pentru persoanele care se află sub sancțiuni internaționale sau naționale, impuse de autoritățile abilitate.

1.20. Pentru efectuarea transferului Р2Р, Expeditorul transferului trebuie să dispună de următoarele:

a) Un card de plată bancar activ a sistemelor de plată Mastercard Inc. şi Visa Inc., deschis la una din băncile Republicii Moldova  și/sau card de plată bancar activ a sistemelor de plată Mastercard Inc deschis la băncile de peste hotare;

b) Telefonul mobil și/sau poşta electronică înregistrată la banca emitentă a cardului Expeditorului;

c) Dispozitivul cu acces la Internet;

d) Rechizitele Destinatarului transferului: numărul complet al cardului, numele şi prenumele Destinatarului.

 

2. MODUL DE EFECTUARE A TRANSFERULUI

2.1 După accesarea paginei web: www.clickpay.md, Expeditorul introduce următoarele date:

a) Numărul cardului Expeditorului;

b) Data de expirare a cardului şi codul CVC2/CVV2;

c) Numele şi prenumele Expeditorului în grafia latină;

d) Numărul cardului  Beneficiarului;

e) Numele şi prenumele Beneficiarului în grafia latină;

f) Suma și valuta transferului.

2.2 După introducerea datelor de transfer, Expeditorul trebuie să ia cunoştinţă cu prevederile prezentelor Reguli şi să confirme în sistem luarea de cunoştinţă şi consimţământul cu acestea prin bifarea chenarului corespunzător.

2.3 Pe pagina transferului vor fi afişate datele transferului, suma, valuta transferului şi comisionul pentru efectuarea acestuia (suma transferului nu include suma comisionului şi se reţine suplimentar). Expeditorul va verifica datele introduse, suma transferului, suma comisionului și prezența bifei care confirmă că clientul este deacord cu REGULILE DE UTILIZARE A SERVICIULUI DE TRANSFER DE BANI DE PE UN CARD PE ALT CARD și în cazul acordului, apasă butonul “TRANSFER”, prin aceasta autorizând reţinerea comisioanelor pentru operaţiuni, după care este direcţionat pe pagina de autentificare suplimentară a deţinătorului de card prin utilizarea tehnologiei 3D-Secure.

NOTĂ: Aplicarea Tehnologiei 3D-Secure pentru cardurile emise este la discreţia fiecărei bănci emitente

2.4  Parola dinamică pentru autentificarea 3D-Secure este transmisă Expeditorului pe numărul său de telefon mobil și/sau la adresa de e-mail înregistrată la banca emitentă a Expeditorului. Autentificarea 3D Secure tehnic este posibil de făcut cu confirmare prin biometrie (FaceID/TuchID), în conformitate cu regulile interne ale băncii Expeditorului.

2.5 După introducerea corectă a parolei dinamice 3D-Secure, dacă este solicitată, se efectuează următoarele acţiuni:

a) Se va accepta şi se va procesa ordinul Expeditorului pentru transferul de bani de pe cardul Expeditorului la cardul Beneficiarului;

b) Transmite o cerere electronică către banca emitentă a Expeditorului pentru a autoriza operaţiunea de retragere de pe cardul Expeditorului a mijloacelor băneşti în valoarea transferului şi a comisionului;

c) Transmite o cerere electronică către banca emitentă a Beneficiarului pentru a autoriza operaţiunea de alimentare a cardului Beneficiarului cu suma transferată;

d) Banca emitentă a Beneficiarului, în conformitate cu procedurile sale interne, precum şi cu regulile sistemelor de plăţi, răspunde cererii de autorizare.

2.6. Rezultatul operaţiunii – reuşit sau nereuşit, este afişat Expeditorului pe ecranul dispozitivului utilizat de acesta, sub forma unui cec electronic, care conţine  ID-ul de tranzacție, număr de referință (RRN), data transferului, numerele mascate ale cardurilor Expeditorului şi Beneficiarului, suma şi valuta transferului, suma comisionului pentru transfer sau alte informații dacă operațiunea necesită afișarea acesteia.

2.7. După notificarea despre finalizarea reuşită a operaţiunii, aceasta devine irevocabilă şi nu poate fi anulată de către Expeditor.

 

3. DREPTURILE, OBLIGAŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR

3.1 Expeditorul are dreptul:

3.1.1. De a iniţia transferul în conformitate cu prevederile prezentelor Reguli.

3.1.2. De a se refuza de efectuarea transferului, în cazul dezacordului cu prevederile prezentelor Reguli şi/ sau cu Tarifele percepute de prestatorul de servicii pentru prestarea Serviciului de transfer P2P.

3.2 Prestatorul de servicii are dreptul:

3.2.1. De a solicita de la Expeditor respectarea prevederilor prezentelor Reguli, inclusiv achitarea comisioanelor pentru prestarea Serviciului de transfer P2P.

3.2.2. De a refuza Expeditorul să efectueze transferul în cazurile stabilite de legislaţia Republicii Moldova, regulile sistemelor internaționale de plăți  Mastercard Inc. /Visa Inс și  de prezentele Reguli.

3.2.3. De a reţine din contul Expeditorului a sumei comisionului datorat pentru tranzacţiile efectuate pe baza aprobării realizate în temeiul pct. 1.13 și 1.14 din prezentele Reguli.

3.2.4. De a refuza Expeditorul să efectueze transferul în cazul în care nu sunt completate corect toate câmpurile formularului de transfer sau dacă parametrii operaţiunii de transfer, specificaţi de Expeditor, nu respectă prevederile stabilite de legislația Republicii Moldova, de prezentele Reguli și/sau Tarifele şi limite aferente Serviciului de transferuri P2P.

3.2.5 De a procesa şi de a transmite către persoanele terţe în conformitate cu legislația în vigoare, a  informaţiei care constituie secret bancar și/sau a datelor cu caracter personal ale Expeditorului și Beneficiarului prezentate prestatorului de serviciu în cadrul utilizării Serviziului de transferuri P2P.

3.2.6. De a bloca utilizarea de către Expeditor a Serviciului de transferuri P2P în cazuri în care în urma monitorizării transferurilor efectuate anterior de către Expeditor, prestatorul de servicii are suspiciuni de acțiuni frauduloase sau au fost identificate criterii de suspiciuni aferente transferurilor Expeditorului, care cad sub incidența Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului nr.308/2017.

3.2.7. Clinții băncii sunt notificaţi despre încetarea (modificarea) aplicării prezentelor Reguli sau de introducerea unor noi Reguli pentru furnizarea serviciului de transferuri de bani de pe  un card pe alt card, prin plasarea unei versiuni noi a Regulilor pe pagina web www.clickpay.md. Regulile sunt considerate anulate / modificate, iar noile Reguli – intră în vigoare din momentul plasării acestora pe pagina web www.clickpay.md.

3.3 Expeditorul se obligă:

3.3.1. Până la efectuarea tranzacţiei, de a lua cunoştinţă cu prezentele Reguli, Tarifele şi limitele tranzacționale stabilite pentru serviciul de transferuri P2P de bancă şi de a utiliza serviciul P2P în  strictă  conformitate cu prevederile acestora.

3.3.2. De a verifica corectitudinea datelor introduse până la confirmarea tranzacţiei.

3.3.3. De a efectua transferul de bani numai de pe un card de plată, deschis pe numele său, ce este valabil în ziua utilizării Serviciului de trasferuri P2P.

3.3.4. De a achita integral suma Tarifului pentru transfer.

3.3.5. De a nu efectua transferul în scopul desfăşurării activităţii comerciale sau a unor activități cu caracter ilegal.

3.3.6. De a prezenta la cererea prestatorului de servicii, actele necesare, în conformitatea cu art. 5 Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

3.3.7. Să înștiințeze prestatorul de servicii imediat ce constată:

a) orice eroare sau neregulă apărută în urma încercării executării trasferului;

b) elemente ce creează suspiciuni cu privire la securitatea  informației de autentificare a clientului de către persoane terțe;

c) disfuncționalități ale sistemului;

3.4 Prestatorul de servicii se obligă:

3.4.1. De a plasa versiunea curentă a Regulilor pe pagina web www.clickpay.md.

3.4.2. De a efectua transferul în conformitate cu parametrii, specificaţi de Expeditorul. Prestatorul de servicii nu poartă responsabilitate în cazul în care Expeditorul a specificat eronat parametrii transferului (suma, detele cardului) şi nu va participa la soluţionarea ulterioară a relaţiilor Expeditorului cu Beneficiarul. Prestatorul de servicii nu poartă responsabilitate în cazul imposibilităţii prestării serviciului, dacă aceasta este cauzată de motive care nu ţin de controlul prestatorului, inclusiv de acţiunile altor persoane, care asigură executarea transferului (inclusiv, dar fără a se limita la: centrele de procesare, băncile emitente), de apariţia obligaţiilor în cazul unor circumstanţe de forţă majoră, deciziile autorităţilor publice atît din Republica Moldova, cît și din străinătate, în alte cazuri, prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.

3.4.3. De a furniza Expeditorului o copie electronică a cecului după efectuarea tranzacţiei.

3.4.4. De a păstra confidențialitatea fiecărei tranzacției, rezervându-şi dreptul de a furniza informația către autoritățile competente în conformitate cu legislația în vigoare.

3.4.5. Să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea riscurilor ce pot apărea în urma trasferurilor P2P și să asigure măsurile aplicate în vederea asigurării confidențialității, autenticității și non-repudierii tranzacțiilor electronice, autentificate de Client.

3.4.6. Să asigure un grad adecvat de securitate și siguranță operațională a localului, echipamentului de comunicații și procesare, precum și a soluției soft prin intermediul căreia se inițiază, înregistrează și controlează efectuarea transferurilor P2P.

3.5 Responsabilitatea părţilor:

3.5.1. Expeditorul este responsabil pentru legalitatea originii, realitatea şi autenticitatea informaţiilor specificate la expedierea transferului, precum şi pentru oportunitatea operaţiunii efectuate.

3.5.2. Expeditorul este responsabil pentru faptul că tranzacția efectuată corespunde cerințelor legislației în vigoare a Republicii Moldova.

3.5.3. Prestatorul de servicii nu poartă responsabilitate pentru tranzacţiile care au avut loc ca urmare a furtului de către terţi a datelor cardului de plată, care a avut loc ca urmare a încălcării de către Expeditor a Regulilor de utilizare a cardurilor ale băncii emitente a cardului.

Nici una din părțile implicate în executarea operațiunii de Transfer nu va purta răspundere pentru neexecutarea obligațiunilor ce le revin în baza prezentelor Reguli, dacă acest fapt a intervenit ca urmare a unui impediment justificator.

3.5.6. La efectuarea transferului, Expeditorul este responsabil de utilizarea numai a cardului emis în numele său, valabil pentru ziua utilizării serviciului de transfer.

 

4. MĂSURI DE SECURITATE PENTRU PREVENIREA FRAUDEI ȘI CORUPȚIEI

4.1. Pentru a primi un transfer, este necesar ca expeditorul să cunoască doar numele/prenumele beneficiarului și numărul complet al cardului. Nu se oferă sub nici o formă alte elemente de securitate ale cardului persoanelor terțe.

4.2. Parola 3D-Secure are caracter strict confidențial și personal, care sub nici o formă nu trebuie divulgată persoanelor terțe.

NOTA: Atât pagina web din cadrul Serviciului de transferuri  P2P, cât și banca emitentă a cardului de plată nu va solicita niciodată parola 3D-Secure prin un apel telefonic sau prin messengeri.

4.3. După efectuarea transferului, încredințați-vă că ați închis pagina web www.clickpay.md, astfel vă asigurați că nimeni nu va mai avea acces la datele introduse anterior de către Dumneavoastră.

4.4. În cazul în care suspectați că cardul Dumneavoastră a fost utilizat în mod fraudulos sau în cazul pierderii/furtului cardului de plată, contactați imediat serviciul suport al băncii Dumneavoastră. Serviciile suport carduri ale băncilor sunt disponibile 24/7/365 sau alte graficuri, în dependență de regulile interne ale băncii emitente a cardului.

4.5. Verificați în cadrul platformelor de comerț electronic prezența simbolurilor de 3D-Secure (Mastercad SecureCode,VERIFIED by VISA,). Acestea sunt de obicei afișate în partea de jos a paginii web a comerciantului.

4.6. Verificați dacă site-ul comerciantului este securizat prin prezența logo-ului SSL sau adresa acestuia se începe cu „https://”, ceea ce indică criptarea informației transmise.

4.7. Nu furnizați niciodată PIN-ul. La efectuarea tranzacțiilor online acesta nu este necesar, astfel niciun comerciant online nu are dreptul de a solicita introducerea acestuia într-un câmp dedicat pe platforma de comerț electronic.

4.8. Nu comunicați nimănui codul CVV2/CVC2 sau oricare altă parolă de unică folosință recepționată de la banca Dumneavoastră pentru autorizarea unei plăți sau abonarea la sistemele de tip Internet Banking/Mobile Banking.

4.9. Evitați utilizarea rețelelor Wi-Fi publice pentru efectuarea tranzacțiilor online, întrucât acestea pot fi utilizate pentru capturarea datelor transmise.

4.10. Protejați-vă computerul/laptopul, activând actualizările de securitate oferite de producătorii de software (de obicei gratuit) și instalați un program antivirus sau anti-malware, care va contribui la depistarea programelor frauduloase, predestinate să captureze datele cu caracter personal introduse, la depistarea site-urilor create de către infractori cu scopul obținerii unor date confidențiale etc.

4.11. Evitați accesarea linkurilor suspecte aflate în e-mailuri, rețele de socializare, programe de transmitere a mesajelor instant, mai ales în cazurile în care se solicită introducerea datelor personale sau a informațiilor de pe card.

 

5. MODUL DE PRELUCRARE ȘI PROTECTIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

5.1. Prestatorul de servicii prelucrează, în calitate de operator asociat pe partea sa de control, datele cu caracter personal ale Utilizatorilor care vor beneficia de Serviciul de transferuri P2P, astfel cum se menționează în prezentele Reguli, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

5.2. Prezenta secțiune se completeaza în mod corespunzator cu prevederile Politicii cu privire la protecția datelor cu caracter personal ale Prestatorului de servicii.

5.3. Atunci când prestatorul de servicii are calitatea de operator de date asociat, aceasta va răspunde distinct pentru activitățile de prelucrarea datelor cu caracter personal, pe partea sa de responsabilitate, în dependență de operațiunile de prelucrare a datelor realizate sub controlul acesteia, inclusiv, privind măsurile de protecție a datelor cu caracter personal asigurate.

5.4. Prelucrările de date cu caracter personal ale Utilizatorilor desfășurate de alte Bănci și/sau de alți terți în contextul utilizării Serviciilor de trasfer P2P sunt supuse condițiilor politicilor de confidențialitate sau altor documente prin care aceste entități realizează informarea din perspectiva protecției datelor cu caracter personal. Prestatorul de servicii nu are un control sau o responsabilitate cu privire la modul în care alte Bănci și/sau alți terți prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor care optează pentru Serviciul de trasfer P2P.

5.5. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Bancă se face cu respectarea următoarelor principii:

Legalitatea: Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul şi în conformitate cu prevederile legislației Republicii Moldova.

Scopul bine determinat: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate datele. Informațiile acumulate vor fi utilizate doar în scopurile executării prezentelor Reguli. Prestatorul de servicii informează că va prelucra următoarele tipuri de date care se referă la Utilizatori: nume, prenume, IDNP, adresa de domiciliu, număr de telefon, IP, denumirea dispozitivului (care este setată de către utilizator), sistemul de operare a dispozitivului, datele bancare cu privire la tranzacții, cookie și alte informații necesare în legătură cu executarea contractului. Aceste date sunt destinate a fi utilizate doar de către Bancă și/sau persoanele împuternicite de către Bancă sau operatorii asociați.

Temeiul legal al prelucrări de date: În dependență de situația concretă, datele cu caracter personal vor putea fi prelucrate având la bază unul dintre următoarele temeiuri legale: 1. Consimțământul; 2. Contractul sau acțiunile necesare înaintea încheierii contractului la cererea persoanei vizate; 3. Obligație legală; 4. Interesul legitim.

Confidențialitatea: Persoanele care nemijlocit prelucrează date cu caracter personal sunt supuse, în baza legii şi/sau a contractului, unor clauze de confidențialitate.

Termenul determinat: Datele vor fi prelucrate doar pe perioada necesară atingerii scopurilor pentru care datele sunt prelucrate, în special, termenul prevăzut de legislația privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului de 5 ani, din momentul ultimei tranzacții sau încetării relațiilor de afacere.

Protejarea subiecților de date: Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziție şi de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate.

Detalii suplimentare cu privire la regimul juridic al protecției datelor cu caracter personal asigurat de Bancă, poate fi găsit la adresa www.fincombank.com sau la sediul  Oficiului Central și/sau a sucursalelor Băncii – în Nota informativă privind modul de prelucrare și măsurile de protecție a datelor cu caracter personal asigurate de ,,FinComBank” SA.

 

 

6. LITIGIILE ȘI RECLAMAȚIILE

6.1. Expeditorul/Beneficiarul Serviciului de transferuri P2P este în drept să depună o reclamație în scris către pprestatorul de servicii și să anexeze documentele care confirmă argumentele indicate în reclamație.

6.2. Prestatorul de servicii va examina reclamația Clientului și va comunica în scris despre rezultatele investigației în termenii și în modul indicat în informația cu privire la Modalitățile de transmitere și soluționare a sesizărilor/reclamațiilor/plângerilor clienților, care este plasată pe pagina web la următorul link: https://fincombank.com/files/dezvaluirea-informatiei/guvernanta-bancii/plangeri/fcb-reclamatii-ro.pdf.

6.3. Toate litigiile, controversele sau revendicările, care decurg din sau în legătură cu prezentele Reguli vor fi soluţionate de către Părţi prin negocieri. În lipsa consimţământului, litigiile şi controversele fac obiectul unei examinări în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova

6.4. Pe perioada examinării litigiului, privind executarea prezentelor Reguli, prestatorul de servicii are dreptul să suspende în mod unilateral accesul Clientului la efectuarea transferului de pe pagina sa. În cadrul Serviciului de trasferuri P2P,  deținător de card emis de altă bancă poate declara o anumită tranzacție efectuată cu utilizarea cardului de plată său ca fiind o tranzacție neautorizată. În cazul dat, deținătorul de card emis de altă bancă se adresează prin depunerea unei reclamații la banca care a emis cardul pe numele său, în conformitate cu prevederile relațiilor contractuale existente între deținătorul de card emis de altă bancă şi banca sa emitentă a cardului. Banca nu este responsabilă pentru condițiile şi prevederile relaţiilor contractuale pe care deținătorul de card emis de altă bancă le are cu banca emitentă a cardului emis pe numele său.

 

 

7.  DISPOZIŢII FINALE

7.1. Expeditorul confirmă că toate prevederile prezentelor Reguli sunt clare pentru el şi le acceptă în mod voluntar, conştient şi în întregime.

7.2. Relațiile dintre prestatorul de servicii și Client, care apar în rezultatul utilizării Serviciului de transferuri P2P prin intermediul paginei web www.clickpay.md și care nu sunt specificate în prezentele Reguli și în Tarife, vor fi reglementate în conformitate cu Regulile de utilizare a cardurilor de plată, alte acte normative ale prestatorului de servicii și/sau legislația în vigoare a Republicii Moldova, precum și regulile și reglementările sistemelor internaționale de plăți.

7.3. Pentru a evita riscul activităţilor frauduloase cu cardul de plată, Clientul este obligat să respecte instrucţiunile de utilizare şi de păstrare a cardului de plată în conformitate cu regulile în vigoare de utilizare a cardurilor ale băncii emitente a cardului.

7.4. Expeditorul este de acord şi autorizează prestatorul de servicii să furnizeze integral sau parţial informaţiile, către Banca emitentă a cardului Beneficiarului şi/ sau către sistemele de plăţi Mastercard sau Visa şi/ sau Beneficiarului în scopul executării transferul de bani de pe un card pe alt card.

Clineții  pot solicita consultații privind soluționarea problemelor survenite la utilizarea Serviciului de transferuri P2P, prin apelare la Serviciul Call Center: (+373 22) 26-99-99, e-mail: callcenter@fincombank.com. Orarul de lucru 24/7.